مناسب (کره جنوبی)مناسب یک کپی از تلویزیون آمریکا نشانمیدهد: 'مناسب' در جدول زیر آبی اعداد نشان دهنده بالاترین رتبه و اعداد قرمز نشان دهنده بالاترین رتبه است.